facebook

ДепартаментДизайн

XIII Общотекстилна конференция ’2014 „Иновации в текстила и облеклото“

XIII Общотекстилна конференция ’2014 „Иновации в текстила и облеклото“

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ
ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ПОЛИМЕРИ,
ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ ПРИ БАН
ФЕДЕРАЦИЯ  НА  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ  В БЪЛГАРИЯ

имат честта и удоволствието
да Ви поканят да вземете участие
в 13-та по ред

ОБЩОТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ’2014
„Иновации в текстила и облеклото“
23 – 24 октомври 2014 г.

Домакин на събитието ще бъде
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Целта на конференцията е да се даде гласност на новите идеи, търсения и достижения в областта на образованието, науката, дизайна и производството на текстил, облекло и кожи.
Участниците ще могат да обменят информация и да споделят своя научноизследователски и практически опит.
Форумът ще даде възможност за установяване и задълбочаване на професионалните контакти между български и чуждестранни учени и специалисти, между сродни университетски и научноизследователски структури за подпомагане развитието на интердисциплинарни изследвания и проекти.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ:
Председател:    проф. д-р инж. Николай Симеонов
Членове:           инж. Илия Мечев
                         гл.ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова
                         гл.ас. д-р Кристина Савова
                         гл.ас. д-р Софрони Върбев
                         д-р Явор Жаблянов
                         д-р Яна Дворецка
                         Теодора Момекова
                         Стефка Нейкова

НАУЧЕН СЪВЕТ:
Председател:     проф. д-р инж. Христо Петров
Членове:            проф. д-р инж. Андреас Хараламбус
                          доц. д-р Борис  Сергинов
                          доц. д-р Емилия Панайотова
                          доц. Анна Георгиева
                          доц. Ивелин Рахнев
                          доц. Елена Тодорова

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

* Суровини, материали;
* Предачество, тъкачество;
* Нетъкан текстил;
* Трикотаж, конфекция;
* Химична технология;
* Колориметрия;
* Екология, маркетинг, мениджмънт;
* Екологична маркировка, сертификация, системи по качество;
* Иновации;
* Информационни и комуникационни технологии;
* Нанотехнoлогии;
* Дизайн, стил, мода.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
български, английски, руски.
Докладите ще бъдат публикувани в сборник на езика, на който са представени.

Общи условия:

Максималният брой доклади, с които може да участва един автор (включително в съавторство), е два.
Максималният обем е докладите е 10 стандартни страници, включително таблици, графики и други илюстрации.
Докладите трябва да бъдат оформени според указанията и Образеца, публикувани на сайта на конференцията.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМАТИРАНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ:

1. Page Setup
Margins:
Top: 2 cm
Bottom: 2 cm
Left: 2.5 cm
Right: 2.5 cm
Orientation: Portrait
Paper Size: A4

2. Format
Font:
Font: Times New Roman
Font Style: Regular
Font Size: 11 pt
Paragraph:
Alignment: Justified
Line Spacing: Single
Spacing Before: 0 pt
Spacing After: 0 pt

3. Докладите трябва да включват:

•  Заглавие – на български или руски.
•  Автори – на български – без титли и институции.
•  Заглавие на английски език.  
•  Автори - на английски език – без титли и институции.
•  Резюме на английски за докладите на български и руски език – до 300 думи.
•  Ключови думи - на английски език.
•  Основен текст.
•  Литература.
•  Информация за контакти с автора или авторите.

Форматиране на докладите:

• Font – Times New Roman; Font Style – Regular; Size – 11
(шрифтът на текста в таблици, графики или фигури може да е с по-малък размер);
• Paragraph – Line Spacing All; Single; Alignment – Justified, всички останали опции сочат 0;
• Страниците на доклада не се номерират;
• Заглавието на доклада се изписва след отстъп от 3 празни реда, на български език с главни букви, центрирано, Bold, Size - 12;
• След един празен ред под заглавието, с малки букви се изписват имената на автора или авторите – собствено и фамилно, без съкращения, Size - 12;
• След един празен ред следва заглавие на доклада на английски език с главни букви, центрирано, Bold, Size - 12;
• След един празен ред се изписват името на автора/авторите изцяло собствено и фамилно на английски език, малки букви, Size - 12;
• След един празен ред с отстъп 1 cm се изписва ABSTRACT: при доклади на български и руски език, главни букви, Italic, Bold, Size – 10, и резюмето на английски език Size – 10, Italic;
• След резюмето на нов ред с отстъп 1 cm се изписват ключовите думи на английски език – Key words: – Size – 10, Bold, Italic. Самите ключови думи се изписват Size – 10, Italic;
• След два празни реда се излага основния текст на доклада;
• Отстъп на нов ред: Format, Paragraph, Special – First line, By – 1 сm;
• Подзаглавия в доклада се изписват с главна начална буква и следващи малки букви, Bold, на нов ред, с интервал един ред. Подзаглавията се номерират с римски цифри;
• Фигурите, таблиците и графиките се вграждат в текста, независимо от програмата, на която са изработени, а номерацията им е с арабски цифри. Допустим размер на графики и фигури е 15 х 15 cm, а размерът на таблиците не трябва да бъде по-голям от един лист, формат А4, форматиран според указанията. Ориентирането на фигурите, таблиците и графиките е Portrait. Между текста и фигурите, графиките и таблиците се оставя един празен ред. Съкращението Фиг. и номерът (Bold) се изписват под фигурите и графиките (Center), а думата Таблица и съответният номер (Bold) се изписват над таблицата (Align Text Right).
• Формулите се създават в редактор на Word или се вграждат като обекти в случаите на използване на специални програми. Формулите се центрират и номерират.
• Цитиране - цитираната в текста литература се означава в скоби с фамилията на автора (авторите) и годината на публикацията – например: (Стоянов, 2003). Ако позоваването на източника съдържа дословен цитат, той се поставя в кавички, а след годината на издаването се посочват страницата/ страниците (Стоянов, 2003, с. 45). Ако авторите са повече от един, при първото позоваване се изписват фамилните имена на всички съавтори, а при всяко следващо – само на първия автор с добавяне на ,,и съавт.“ или ,,и кол.“ (в англоезичен текст ,,et al.“);
• След интервал от два реда от текста на доклада центрирано се изписва Литература. Тя се подрежда в азбучен ред (кирилица, латиница);
В списъка на използваната литература се включват само упоменати в статията източници. Те се подреждат по азбучен ред на фамилните имена на първите автори, като първо се изброяват източниците на кирилица, а след това – на латиница. При цитиране на повече от  едно заглавие от един и същи автор, източниците се подреждат хронологично, като на първо място се поставят неговите самостоятелни публикации.
Редът на библиографското описание е следният: имената на първите авторите са изписани в инверсия (фамилно, инициали на собственото и бащиното). При повече от трима автори се посочват имената на първите трима и се добавя “и др.“ или “et al.“. След имената на авторите се посочва година на издаване, заглавието на статията или непериодичното издание. Следват издателските данни – място на издаване (изписва се в пълна форма), издателство, страници. Несамостоятелни части (томове, глави, раздели), ако са номерирани, озаглавени или обособени по някакъв начин, се посочват след сведенията за изданието като цяло. Публикации, включени в непериодични и периодични издания (статии, рецензии и др.) се описват, като след сведенията за тях се дават сведения за източника.
За материали, ползвани от Internet, се посочва датата, на която е посетена интернет страницата.
Заглавията на списанията и книгите се изписват с различен курсив (наклон).
• След интервал от два реда се изписват пълните имена на авторите с титлите  и научната степен, институцията, която представляват, адрес и електронна поща.

Образец тук

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:
Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюмета - 30 април 2014
Краен срок за изпращане на докладите - 30 август 2014
Публикуване на окончателна програма от конференцията - 15 октомври 2014
Регистрация на участниците и откриване на конференцията - 23 октомври 2014

ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ:


За български участници - 30 лв с ДДС.
Такса за юридически лица - 60 лв. с ДДС.
За чужденци – 90 евро
За докторанти (редовна или свободна форма на обучение) – без такса. (Изисква се представяне на документ, удостоверяващ следването)
Заявка за участие тук


Таксата за участие трябва да бъде преведена по банков път по сметката на НТС по ТОК или платена на място по време на регистрацията:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ
София 1000,
ул. “Раковски “108,
Идентификационен номер: 121111930,
ИН по ДДС: BG 121111930
Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,
BIG: UNCRBGSF - УниКредит Булбанк

Ако преводът е за повече от един участник, на платежния документ да се изпишат имената на превелите такса за участие и темата на доклада.
Банковите такси са за сметка на участника.
Платени такси не се връщат.

Всеки участник, заплатил такса, има право:
• да представи до 2 доклада;
• да участва с постер;
• да получи:
- материали за конференцията;
- сборник с отпечатаните доклади;
- кафе и чай по време на паузите;
- коктейл

Конференцията ще бъде закрита с представително ревю на студенти по мода от департамент „Дизайн“ към НБУ
Ревюто ще се проведе в Театралната зала на университета.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ
София 1000
ул. „Г. С. Раковски“ № 108
тел. 02/988 16 41, 02/980 30 45
e-mail: textile_bg@abv.bg или textile@mail.bg

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Департамент „Дизайн“
София 1618
ж.к. Овча купел
ул.„Монтевидео“ № 21, 2 корпус, ет. 5, офис 509
тел.: 02/8110599
e-mail: design@nbu.bg

Прикачени файлове